Likabehandlingsplan

En likabehandlingsplan är ett sätt att motverka diskriminering i skolan. Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet.

Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Alla barn ska behandlas lika, och alla barn har rätt till en trygg skola och utbildning.

Termen likabehandlingsplan används inte längre. Det står dock i Skollagen att de förebyggande arbetet ska planeras, och Skolverket har dock fortfarande krav på skriftlig dokumentation på det förebyggande arbete som görs.

Likabehandlingsplanen förebygger diskriminering

Det första steget i planen är att ha en vision för hur arbetet bör fungera. 

Därefter bör läget kartläggas med de problemområden som finns. Efter läggs en plan upp, med vem som ska göra vad för att arbetet ska gå till. Slutligen ska arbetet ses över och utvärderas.

Det bör finnas rutiner på plats kring vad som skulle ske i en nödsituation, exempelvis om våld eller hot skulle förekomma. Rutiner bör även finnas kring utbildning av nya medarbetare, vidareutbildning av anställda samt hur kommunikationen med barn och föräldrar ska fungera.

Dyker ett oväntat problem upp krävs det en aktiv åtgärd.

Aktiva åtgärder är ett krav

En aktiv åtgärd är ett initiativ för att förhindra diskriminering. Det kan antingen röra sig om ett förebyggande arbete mot diskriminering, alternativt ett främjande av jämlikhet.

Inom skolväsendet finns det krav på att aktiva åtgärder sätts in om diskriminering skulle visa sig förekomma. Det finns då en modell för att åtgärda problemet.

Det första steget är att undersöka problemet, dess omfattning och seriositet. Därefter bör problemet analyseras, för att resultera i en lösning. Problemet bör efter det åtgärdas. För att förhindra att ett liknande problem förekommer igen, bör samtliga aktiva åtgärder utvärderas.

Om åtgärden inte löste problemet, görs samma rutin om igen.