Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet med målet att förhindra diskriminering i samhället. Till sin hjälp har DO diskrimineringslagen, som specificerar vad som räknas som diskriminering.

Syftet med myndigheten är att ge alla samma förutsättningar, oavsett faktorer såsom kön eller ålder.

Anmälan

Den som anmäler en situation till DO tenderar att vara den som utsätts för diskrimineringen i fråga. Anmälningarna görs mot verksamheter, då diskrimineringslagen inte omfattar privatpersoner. Det regleras istället av andra lagar.

Omkring 2 000 anmälningar kommer varje år in till DO. Ungefär tio procent av de anmälningar som kommer in ger upphov till tillsyn. 

Tillsyn

En undersökning, eller tillsyn, görs baserat på anmälan. Innan en verksamhet utreds blir dess ledning upplyst om det.

Det finns både allmän och särskild tillsyn. Med en allmän tillsyn undersöker DO ett område, och inte en specifik organisation. Exempelvis följde DO upp #metoo, och då med en allmän tillsyn för att se över vilken effekt som uppropet fick.

En särskild tillsyn vänder sig istället direkt till en organisation, till exempel när en specifik arbetsgivare anklagas för bristande tillgänglighet. 

Anklagelserna utreds och DO ser över huruvida diskrimineringslagen har följts. Varje ärende bedöms individuellt, och det är därför viktigt att både sidor hörs. 

Beslut

Efter att ha utfört undersökningen kommer DO fram till ett beslut. De avgör om särbehandling förekommit, samt huruvida den särbehandlingen var berättigad.

Exempel på sådan särbehandling som kan vara tillåten är könskvotering vid rekrytering, eller att rabatterat pris ges till pensionärer.

De beslut som diskrimineringsombudsmannen tar är inte juridiskt bindande. I de allra flesta fall rättar sig dock de inblandade efter beslutet som tas.

Domstol

Ungefär en procent av de anmälningar som kommer in till DO går till domstol. Fallet drivs då av DO:s jurister.

När situationer tas till domstol har utkomsten ett vägledande syfte. Det är egentligen inte hur allvarlig fallet är, utan snarare vilken kategori det tillhör, och om en dom i fråga kan hjälpa andra i liknande situationer.

Domarna publiceras sedan på DO:s hemsida, som hjälp för allmänheten i liknande situationer. I arkivet finns ett hundratal aktuella domar att läsa och vilket beslut som togs.