Diskriminering skolan

Det finns två lagar som skyddar den som går eller arbetar i skolan. Diskrimineringslagen och Skollagen har båda syftet att förhindra att diskriminering inom all skolverksamhet.

Båda följer de direktiv som FN gett kring mänskliga rättigheter, och Skollagen baseras specifikt på Barnkonventionen.

Diskrimineringslagen skyddar personer

I diskrimineringslagen står det att ingen får missgynnas på grund av vem personen är. Det finns sju grunder för diskriminering – kön, könsöverskridande uttryck, sexualitet, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning samt ålder.

Ett exempel på diskriminering som kan förekomma i skolan är att en elev bär ett kors runt halsen, och ifrågasatt av läraren. Det kan även röra sig om att en pojke inte får byta om i samma omklädningsrum som sina klasskompisar för att han är homosexuell.

Diskrimineringslagen riktar sig till skolan, och inte till de individuella eleverna eller lärarna. Det innebär att det är skolans ansvar att förebygga och hindra att diskriminering förekommer.

Skollagen gäller specifikt skolgången

Skollagen riktar sig främst till skolans ledare, det vill säga rektorn. Den består av riktlinjer kring hur denne bör arbeta förebyggande mot kränkningar, och grundar sig i sin tur på Barnkonventionen.

Några av punkterna handlar om att aktivt arbeta emot kränkande behandling, att varje år göra en likabehandlingsplan samt skyldighet att skapa ett trygg miljö. Det som rör kränkningar finns med i skollagens sjätte kapitel.

En annan viktig aspekt som poängteras är anmälningsskyldigheten. Den innebär att om minsta misstanke väcks om att ett barn under 18 år far illa på något sätt, ska det rapporteras till socialnämnden. Huruvida en åtgärd behöver göras i fallet är sedan upp till socialnämnden att avgöra, inte läraren. 

Baseras på Barnkonventionen

1989 tillkom Barnkonventionen, som ämnar skydda barn i alla FN:s medlemsländer. Sammanlagt består den av 54 delar, men det är främst sex av dem som kopplas till skolan.

Det handlar främst om att alla barn har lika rättigheter och värde. Barnets bästa ska vara en prioritering i utbildningen, och utbildningen ska erbjuda den tryggaste möjliga miljön.